Privacyverklaring

Vier Papier
https://www.vierpapier.be

Over ons privacybeleid

De bescherming van je privacy en persoonsgegevens zijn voor Vier Papier heel belangrijk. Enkel die gegevens welke  nodig zijn voor onze  dienstverlening, of het verbeteren ervan, worden door Vier Papier verwerkt. Met deze informatie en met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten verzameld hebben, gaat Vier Papier zorgvuldig om. Jouw gegevens worden door Vier Papier nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking van derden gesteld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daaruit ontstane dienstverlening van Vier Papier. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, en met welk doel wij deze gegevens verzamelen. Tevens wordt in dit privacybeleid uitgelegd met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Daarnaast vind je in dit privacybeleid terug hoe wij jouw gegevens bewaren, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Heb je vragen over ons privacybeleid, dan vind je de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting
Vier Papier neemt webhosting- en e-maildiensten af van HostYou. HostYou verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. HostYou neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. HostYou is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Webwinkelsoftware
De webwinkel van Vier Papier is ontwikkeld met behulp van de software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MyOnlineStore. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.  MyOnlineStore heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Nieuwsbrief
Voor het versturen van de nieuwsbrief bewaart Vier Papier, naast je persoonsgegevens, ook de datum waarop je je inschreef voor de nieuwsbrief.

Account
Voor je account bewaart Vier Papier gecodeerde wachtwoorden in de software van MyOnlineStore, om aldus te kunnen nagaan of de rechthebbende inlogt. Vier Papier heeft geen inzage in en geen kennis van de wachtwoorden.

Payment processors
Vier Papier gebruikt voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in de webwinkel het platform van Sisow. Sisow verwerkt jouw naam, adres en woonplaats en je bankrekeningnummer. Sisow neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Sisow
bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaats met bpost delen. bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat bpost onderaannemers inschakelt, stelt bpost jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie, boekhouding en administratie
Voor de facturatie maakt Vier Papier gebruik van de software van MyOnlineStore. Wij delen met MyOnlineStore, jouw naam, adres en woonplaats en alle andere factuurgegevens. Deze gegevens worden door Vier Papier gebruikt voor het beheer van de verkoopfacturen en het verwerken van jouw bestelling. Voor het bijhouden van haar administratie en boekhouding maakt Vier Papier gebruik van het softwarepakket Yuki van 360Admin. Wij delen met 360Admin jouw naam, adres en woonplaats en alle andere factuurgegevens. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. 360Admin is tot geheimhouding verplicht en behandelt jouw gegevens vertrouwelijk. 360Admin gebruikt uw persoonsgegevens nooit voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Vier Papier gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor haar dienstverlening. Met andere woorden, het doel van de verwerking houdt altijd direct verband met de opdracht die je verstrekt hebt. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor gerichte marketing en worden niet gedeeld met derden, behalve om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. De derden waarmee gegevens gedeeld worden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser, besturingssysteem, schermresolutie) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Vier Papier op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden voorzien door de wet daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Indien je een account aanmaakte in de webshop, wordt deze bewaard tot je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kan beroepen.
Om misbruik te voorkomen versturen wij enkel kopieën van uw gegevens naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de digitale gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
Je hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken (https://www.privacycommission.be)

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. De contactgegevens voor een dergelijk verzoek vind je onderaan dit privacybeleid. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. De contactgegevens voor een dergelijk verzoek vind je onderaan deze privacyverklaring. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. De contactgegevens voor een dergelijk verzoek vind je onderaan deze verklaring.
Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. De contactgegevens voor een dergelijk verzoek vind je onderaan deze privacyverklaring. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Vier Papier. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen
De softwareoplossing van MyOnlineStore maakt gebruik van (functionele) cookies.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je steeds de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Privacyverklaring van 25 mei 2018, van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

Contactgegevens

Vier Papier
Hollestraat 67
9451 Kerksken
België

Telefoon: +32 (0) 471 03 86 11
Email: info@vierpapier.be
Contactpersoon: Sabine Wentink

 

Gastenboek

  • 08-10-2019 - Dank je wel lieve Sabine voor de snelle levering. ...  lees meer
  • 03-10-2019 - Dankjewel Sabine voor de snelle levering van de super leuke...  lees meer
  • 02-10-2019 - Mijn bestelling heb ik gisteravond ontvangen. Wat een razendsnelle service...  lees meer
Plaats een bericht

Nieuwsbrief

Meld je hier aan om op de hoogte te blijven van leuke acties en nieuwtjes!
Aanmelden
© 2014 - 2019 Vier Papier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeven die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies ofwel first party en third party cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. De wetgeving van 2012 (België) maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Hieronder een kort overzicht voor de meest gebruikte browsers. * Internet Explorer Open je browser. Klik op Gereedschap en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte ‘Privacy’ en kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. Je kan dit ook manueel aanpassen door op Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties. * Google Chrome Open je browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven en daarna in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte ‘Cookies’ kan je de cookiesinstellingen aanpassen en cookies verwijderen. * Mozilla Firefox Open je browser. Selecteer Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vink je Cookies van websites accepteren aan. Om cookies uit te schakelen, haal je dit vinkje weg. Firefox biedt je ook de mogelijkheid om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan je ook instellen hoe lang cookies bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan je een of meerdere cookies verwijderen. * Opera Open je browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stel je de cookiesinstellingen in. Je beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te beslissen over elk cookie dat naar je computer wordt gezonden. Je doet dit door op Mij vragen voor het accepteren van cookies te klikken. Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er dan een dialoogvenster. * Safari Open je browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klik je op Privacy. Je hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.