Algemene voorwaarden

= Algemene Voorwaarden van Vier Papier, gevestigd te Haaltert =

== 1. Identificatie van de ondernemer ==
Webwinkel Vier Papier, onderneming natuurlijke persoon op naam van Wentink Sabine, hierna ook de verkoper genaamd:

Ondernemingsnummer: 0547.837.984
BTW-Identificatienummer: BE 0547.837.984
Bankrekening: 973 1125165 96
IBAN-nummer: BE65973112516596
BIC: ARSPBE22

Adres: Hollestraat (KE) 67
Plaats: 9451 Haaltert
Land: België

Telefoon: +32 (0) 471 03 86 11
E-Mail: info@vierpapier.be
Website: www.vierpapier.be

== 2. Toepasselijkheid ==
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, en alle overeenkomsten hieromtrent afgesloten met, Vier Papier. Tevens, en meer in het bijzonder, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Vier Papier en de consument.

Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan eenieder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt, wordt voordat de overeenkomst wordt afgesloten aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Ingeval elektronisch afgesloten overeenkomst op afstand, wordt in afwijking van voorgaande, de tekst van de algemene voorwaarden integraal langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld en op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.

Vier Papier behoudt zich ten allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden zijn desgevallend niet van toepassing op reeds gesloten overeenkomsten, en zijn niet eerder van toepassing dan na publicatie door Vier Papier op zijn website.

Door de louter plaatsing van een bestelling bij Vier Papier verklaart de klant de huidige algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, en geeft hij zijn integraal en onherroepelijk akkoord met de inhoud ervan.

Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk na voorafgaand schriftelijk en ondertekend akkoord tussen Vier Papier en de klant. Behoudens schriftelijk en voorafgaandelijk anders is overeengekomen, worden de eventuele algemene en/of specifieke voorwaarden en/of bedingen van klanten of derden door Vier Papier niet erkend. Op de algemene voorwaarden van Vier Papier is steeds en uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

== 3. Aanbod ==
Het aangeboden assortiment is bestemd voor een normaal gebruik door de consument, als gedefinieerd in de wet betreffende de marktpraktijken consumentenbescherming van 6 april 2010. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt, en kan ten allen tijde door Vier Papier gewijzigd worden. Aanbiedingen met (overige) beperkte geldigheid of onder andere (beperkende) voorwaarden, worden als dusdanig door Vier Papier geïdentificeerd.

Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen etc. alsmede gegevens over o.a. gewichten, afmetingen, kleuren, op de internetsite van Vier Papier gelden slechts bij benadering, zijn louter indicatief, en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot verzoek van schadevergoeding. Vier Papier is onder geen enkel beding aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten en/of onnauwkeurige afbeeldingen.

== 4. Prijzen en bijkomende kosten ==
Alle prijzen op de internetsite zijn in EURO en inclusief BTW. Prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Leveringskosten worden afzonderlijk in rekening gebracht, en worden bij bestelling ook afzonderlijk vermeld. Alle prijzen op de internetsite zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt door Vier Papier geen aansprakelijkheid aanvaard. Prijzen binnen de looptijd van (bijzondere) aanbiedingen worden niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

== 5. De overeenkomst ==
De overeenkomst tussen Vier Papier en de klant komt tot stand nadat de bestellingsopdracht door Vier Papier op haalbaarheid is gecontroleerd. Vier Papier behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen (of opdrachten) niet te accepteren, of uitsluitend te accepteren onder voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Bestellingen kunnen, o.a., maar niet uitsluitend, door Vier Papier eenzijdig geweigerd of opgeschort worden wanneer:

* zich een geschil voordoet met de klant;
* de klant een vroegere bestelling nog niet (volledig) heeft betaald;
* de bestelling niet (volledig) is betaald;
* de betrokken financiële instelling de betaling met bankkaart van de klant weigert;
* een vermoeden van frauduleuze of valselijk geplaatste bestelling bestaat.

De klant en Vier Papier komen onderling overeen dat door louter gebruik te maken van elektronische communicatievormen een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt en dat het ontbreken van een gewone handtekening niets af doet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding ervan. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups daarvan als bewijs kunnen dienen.

De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de klant een orderbevestiging wordt toegezonden op het e-mailadres dat door de klant werd opgegeven bij zijn bestelling. Deze bevestiging bevat o.a.:

* het nummer van de bestelling;
* het leveringsadres;
* details van de bestelling met inbegrip van de totale prijs.

== 6. Betaling ==
Betaling van de goederen kan gebeuren op volgende manieren:

* Contant bij afhaling van de goederen
* Via overschrijving op bankrekening van Vier Papier vermeld in punt 1. Bestellingen waarvoor de betaling binnen de 7 kalenderdagen niet volledig ontvangen werd, worden geannuleerd; de gereserveerde goederen kunnen dan door Vier Papier opnieuw te koop aangeboden worden. De klant dient er rekening mee te houden dat het enkele dagen duurt vooraleer de betaling op de rekening van Vier Papier staat. Ingeval van annulatie van de bestelling verwittigt Vier Papier de klant hiervan per e-mail naar het in de bestelling vermelde e-mailadres.
* Via online betaling. Vier Papier stelt hiervoor het beveiligde netwerk van Sisow ter beschikking. Veilige online betaling kan via Bancontact en iDEAL.

Ingeval er bij buitenlandse overschrijvingen extra kosten in rekening worden gebracht door de bank zijn deze geheel ten laste van de klant.

== 7. Levering ==
De bestelde goederen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Uiterlijk binnen de twee werkdagen na ontvangst van de volledige betaling worden de goederen aan de van toepassing zijnde distributeur overhandigd. Ingeval een artikel toch niet meer voorradig zou blijken te zijn wegens een onnauwkeurigheid in het voorraadsysteem, wordt de klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht, ten laatste twee werkdagen na ontvangst van de order, en dit via e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Indien dit artikel niet meer (tijdig) leverbaar is, worden eventueel reeds door de klant betaalde bedragen binnen de 5 werkdagen aan de klant terugbetaald. Terugbetaling gebeurt steeds op de rekening waarvan het bedrag ontvangen werd.

Vier Papier neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de verpakking en de verzending van de bestelde goederen. Levering kan enkel gebeuren op een fysiek adres en niet op een postbusadres. De verzendkosten zijn steeds ten laste van de klant.

Indien de klant kiest voor verzending gelden onderstaande tarieven.

België
- 1 gram - 350 gram: 2,25 EUR
- vanaf 350 gram: 4,25 EUR
Bestellingen vanaf 45 EUR : verzendkosten worden betaald door Vier Papier

Nederland
- 1 gram - 350 gram: 4,75 EUR
- vanaf 350 gram: 6,75 EUR
Bestellingen vanaf 70 EUR : verzendkosten worden betaald door Vier Papier


Bestellingen / verzendingen naar andere landen onder voorbehoud van voorafgaandelijke goedkeuring door Vier Papier. Verzendkosten worden desgevallend per geval berekend.

Na afspraak, is ook afhaling op het adres van Vier Papier vermeld in punt 1 mogelijk. De klant contacteert daartoe Vier Papier. De goederen worden beschouwd als geleverd bij het eerste aanbieden ervan.

De producten dienen door de klant onmiddellijk na ontvangst geïnspecteerd te worden. Gebeurlijke klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen uiterlijk binnen de 7 dagen door de klant schriftelijk aan Vier Papier medegedeeld te worden. Bij niet naleving hiervan verliest de klant elk recht dienaangaande. Klanten, niet consument zijnde, zijn niet gerechtigd om producten waarvoor geen gemotiveerde klachten bestaan terug te zenden.

== 8. Recht van verzaking en retour, annulatie van bestelling ==
De bepalingen vermeld in dit punt zijn uitsluitend van toepassing op bestellingen geplaatst door een consument, als gedefinieerd in de wet betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010.

De klant - consument - heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst zonder betaling van een boete en/of zonder opgave van enig motief en dit binnen de 14 kalenderdagen volgende op de levering van het product. Het product kan enkel ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Alle meegeleverde complementaire artikelen als documentatie, verpakkingsmaterialen, ... dienen te worden gevoegd bij de retourzending. Deze retourzending dient via dezelfde weg te gebeuren als de oorspronkelijke levering. Bij dergelijke retourzending moet de klant zijn bankrekeningnummer vermelden, en dat bankrekeningnummer dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan de betaling aan Vier Papier werd gedaan. Klanten van buiten België dienen eveneens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden. Indien en zodra aan deze voorwaarden voldaan is, zal Vier Papier de gehele aankoopsom, inclusief berekende verzendkosten, aan de klant terug betalen. Ingeval gedeeltelijke retour of verzaking worden de verzendkosten niet terugbetaald. In dit laatste geval worden eventueel verminderde verzendkosten als gevolg van het hogere oorspronkelijke totaalbedrag van de bestelling in mindering gebracht van het door Vier Papier terug te betalen bedrag. De terugbetaling geschiedt binnen maximaal 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending. De kosten verbonden aan het retourneren van de producten zijn steeds voor rekening van de klant.

De klant verwittigd Vier Papier per e-mail of per post van zijn voornemen om van het verzakingsrecht gebruikt te maken, en vermeldt daarbij zijn volledige naam, en het factuurnummer. Het retouradres is het adres van Vier Papier als vermeld onder punt 1.

Annulaties van bestellingen welke nog niet verzonden werden door Vier Papier zijn kosteloos. Ingeval de bestelling pas geannuleerd wordt na verzending ervan, dient de klant het pakket bij bezorging te weigeren. Reeds door Vier Papier ontvangen bedragen worden in dit geval door Vier Papier terugbetaald aan de klant maximaal 14 kalenderdagen na goede ontvangst van de ongeopende verzending. De gemaakte verzendkosten worden door Vier Papier in mindering gebracht van het het terugbetaalde bedrag. Annulaties dienen steeds schriftelijk te gebeuren en dit met vermelding van volledige naam van de klant, het factuurnummer en desgevallend het bankrekeningnummer waarvan de betaling aan Vier Papier werd gedaan. Voor klanten buiten België geldt ook hier dat het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank dient vermeld te worden.

== 9. Aansprakelijkheid en garantie ==
Voor de door Vier Papier aangeboden goederen geldt de garantie zoals deze door de fabrikant ervan wordt vastgesteld. Om een beroep te kunnen doen op een garantie zal de klant het aankoopbewijs of de factuur moeten kunnen voorleggen. De garantie is niet van toepassing op slijtage die als normaal kan beschouwd worden, noch op gebreken ingevolge onjuist, ongepast of niet vakkundig gebruik van de goederen. De garantie is niet overdraagbaar.

Vier Papier kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan de factuurwaarde van het product waardoor de schade zou zijn ontstaan.

== 10. Overmacht ==
Vier Papier kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de overeenkomst ingeval overmacht, volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en/of de transport- en/of communicatiemiddelen, noch bij onbeschikbaarheid van de webwinkel en/of website.

Vier Papier is in hiervoor vermeld geval gerechtigd zijn verplichtingen ten aanzien van de klant op te schorten voor de volledige duur van de overmacht.

== 11. Privacy ==
Vier Papier verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Vier Papier gebruikt de persoonsgegevens voor de levering en facturering van de door de klant bestelde producten en om de klant te contacteren in geval van problemen.

== 12. De internetsite ==
Teksten, paginaopbouw, afbeeldingen, multimedia-objecten en andere vormende onderdelen van de website vallen onder het intellectuele eigendomsrecht van Vier Papier. Van de internetsite mag niets worden veranderd, gemanipuleerd, gekopieerd, aangepast, vermenigvuldigd onder welke vorm dan ook, of voor commerciële of publicitaire doeleinden worden aangewend dan na voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming door Vier Papier en steeds uitsluitend onder de voorwaarden bedongen door Vier Papier.

Eventuele links welke op de internetsite van Vier Papier voorkomen en de gebruikers via deze links naar andere internetsites brengen die niet het eigendom zijn van Vier Papier, kunnen op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Vier Papier in het gedrang brengen. Dit is eveneens van toepassing op inhoud, beelden, producten en/of diensten op deze internetsites. Het plaatsen van externe links op zijn internetsite of het incorporeren van externe elementen, eigendom van derden, houdt onder geen enkel beding een goedkeuring in van de inhoud van deze websites. Er kunnen hieraan dan ook geen rechten of verplichtingen ten opzichte van Vier Papier ontleend worden.

Vier Papier staat toe dat door derden hyperlinks worden aangebracht naar zijn internetsite doch, enkel indien naar de hoofdpagina [http://www.vierpapier.be/ www.vierpapier.be] wordt gelinkt. Deep-linking is niet toegestaan behoudens voorafgaandelijke schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming door Vier Papier.

== 13. Toepasselijk recht, territoriale bevoegdheid ==
Alle aanbiedingen van, en overeenkomsten met Vier Papier, alsmede alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de webwinkel of internetsite van Vier Papier, zijn steeds en uitsluitend onderhevig aan het Belgisch recht.

== 14. Geschillen ==
Overeenkomstig de Europese verordening 524/2013 kunnen geschillen voorgelegd worden aan het ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Dendermonde, in voorkomend geval het Vredegerecht van het kanton Aalst bevoegd, tenzij een dwingende Belgische wetsbepaling een andere rechter als bevoegd aanwijst.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 30-10-2019 - Vandaag mijn kaarten ontvangen. wat zijn ze mooi
    Bedankt voor de...  lees meer
  • 08-10-2019 - Dank je wel lieve Sabine voor de snelle levering. ...  lees meer
  • 03-10-2019 - Dankjewel Sabine voor de snelle levering van de super leuke...  lees meer
Plaats een bericht

Vier Papier gaat sluiten !
Daarom shop je nu alles met 65% korting.

♥ ♥ ♥
vul kortingscode dagvierpapier in en klik op het plusje om de code te activeren
♥ ♥ ♥

Nieuwsbrief

Meld je hier aan om op de hoogte te blijven van leuke acties en nieuwtjes!
Aanmelden
© 2014 - 2019 Vier Papier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeven die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies ofwel first party en third party cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. De wetgeving van 2012 (België) maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Hieronder een kort overzicht voor de meest gebruikte browsers. * Internet Explorer Open je browser. Klik op Gereedschap en daarna op Internetopties. Klik op het gedeelte ‘Privacy’ en kies via de schuifregelaar het gewenste niveau. Je kan dit ook manueel aanpassen door op Geavanceerd te klikken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente directe cookies (first party cookies), permanente indirecte cookies (third party cookies) en tijdelijke cookies (session cookies). Cookies verwijderen kan via het hoofdscherm van internetopties. * Google Chrome Open je browser. Klik op het Chrome-menu en kies daarna instellingen. Klik op geavanceerde instellingen weergeven en daarna in het gedeelte ‘Privacy’ op de knop Instellingen voor inhoud. In het gedeelte ‘Cookies’ kan je de cookiesinstellingen aanpassen en cookies verwijderen. * Mozilla Firefox Open je browser. Selecteer Privacy. Stel Firefox in op Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis. Om cookies in te schakelen, vink je Cookies van websites accepteren aan. Om cookies uit te schakelen, haal je dit vinkje weg. Firefox biedt je ook de mogelijkheid om cookies van derden (third party cookies) uit te schakelen. Daarnaast kan je ook instellen hoe lang cookies bewaard mogen blijven. Door te klikken op Cookies tonen kan je een of meerdere cookies verwijderen. * Opera Open je browser. Klik op het menu Extra en daarna op Voorkeuren. Via Geavanceerd en Cookies stel je de cookiesinstellingen in. Je beschikt ook over de mogelijkheid om nieuwe cookies automatisch te laten verwijderen bij het afsluiten van elke internetsessie. Daarnaast heb je de mogelijkheid om te beslissen over elk cookie dat naar je computer wordt gezonden. Je doet dit door op Mij vragen voor het accepteren van cookies te klikken. Elke keer wanneer een site een cookie wil opslaan, verschijnt er dan een dialoogvenster. * Safari Open je browser. In Safari is cookiebeheer beperkt tot een scherm. In het tabblad Voorkeuren klik je op Privacy. Je hebt daarna drie mogelijkheden voor het accepteren van cookies. Via Toon Cookies kan je ook cookies verwijderen.